Search
Close this search box.

O nama

Cilj Dnevnog centra se zasniva na zaštiti, promociji i unapređenju prava djece sa smetnjama u razvoju i OSI, njihovoj socijalizaciji i integraciji u zajednicu, osposobljavanju za samostalnost u dnevnima aktivnostima u skladu sa očuvanim sposobnostima kao i unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i OSI i njihovih porodica.

U skladu sa Statutom Dnevni centar pruža sledeće usluge:

U okviru Nacionalnog akcionog plana za djecu, koji se realizuje preko lokalnih akcionih planova, Opština Nikšić u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Udruženjem roditelja, otvorila je Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, koji je počeo  sa radom 15.06.2010. godine. Osnovni cilj ovakvih servisa je deinstitucionalizacija ovih ciljnih grupa, prevashodno da se zadrže u porodičnom okruženju.

Plac površine 1.376 m2 za izgradnju dnevnog centra obezbijedila je Opština Nikšić. Objekat Dnevnog centra ima korisnu površinu od 301,43 m2, a prostorije Udruženja roditelja 70,18 m2 što ukupno iznosi 371,71 m2.

Danas, djelatnost Dnevnog centra, kao koncept podrške životu u zajednici, predstavlja sveobuhvatan servis socijalne zaštite djece sa smetnjama u razvoju i OSI, koji u okviru dnevnog boravka pruža kompleksan servis (socijalizacija, njega, rehabilitacija, radno – okupaciona terapija, inkluzija kroz sport, podrška / savjetovanje roditelja itd). 

U septembru 2017. godine, u skladu sa Memorandumom o saradnji Ministarstva rada i socijalnog staranja i Opštine Nikšić,  djelatnost naše ustanove je proširena na socijalnu zaštitu lica sa invaliditetom iznad 27 godina, koja će se realizovati u prostorijama sektora „B“  površine 300m2 u naselju Duklo, adaptiranim u skladu sa potrebama korisnika.

Za realizaciju ovoga programa Vlada Crne Gore je uložila više od 350.000 eura, tako što je Uprava za imovinu kupila objekat u vrijednosti 85.000 eura, a za adaptaciju je izdvojeno 270.000 eura.

Otva­ra­njem ovoga sektora lica sa invaliditetom koja su zbog starosne granice od 27 godina izgubila korisničko pravo u Dnevnom centru, nastavljaju da budu u programu podrške života u zajednici, koji im uz blagodeti po­ro­dič­nog okru­že­nja obezbjeđuje od­go­va­ra­ju­ću po­moć i podr­šku u pe­ri­o­du nji­ho­vog dnev­nog bo­ravka u ustanovi, a što je u nji­ho­vom najboljem in­te­re­su i u skla­du sa stan­dar­di­ma so­ci­jal­ne za­šti­te . Takođe, u skladu sa konvencijom UN o dječijim pravima, koja predviđa zaseban boravak djece i odraslih, korisnici koji su stariji od 18 godina postepeno će prelaziti iz sektora A u sektor B. 

U okviru servisa namijenjenog osobama pomenute ciljne grupe rad se uglavnom zasniva na radno – okupacionoj terapiji, okupaciji sportom i aktivnostima koje teže integraciji osoba sa invaliditetom u širu društvenu zajednicu u skladu sa njihovim sposobnostima.

Postupak sticanja korisničkog prava u Dnevnom centru započinje podnošenjem zahtjeva Centru za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, koji donosi Rješenje o odobravanju dnevnog smještaja (boravka) u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom.

Preuzmite dokumentaciju

Pravni akti Dnevnog centra