Sektor B (27+) primio je prve korisnike

U ponedjeljak 26.03.2018. godine, sektor B (27+) Dnevnog centra je otvorio vrata za dvanaest korisnika, četiri korisnika starijih od 27 godina, bivših korisnika usluga Dnevnog centra, koji zbog zakonskih ograničenja, usled dostizanja starosne granice, nijesu mogli koristiti usluge dnevnog boravka, i osam korisnika starijih od dvadest četiri godine koji su postojeći korisnici usluge dnevnog boravka. Na ovaj način je, u skladu sa Memorandum kojeg su potpisali Minstarstvo rada i socijalnog staranja i Opština Nikšić, riješen problem diskontinuiteta ovoga servisa za lica koja su navršila 27 godina.


Ovome činu je prethodio niz aktivnosti kojima su morali biti zadovoljeni zakonski, tehnički i organizacioni uslovi za pružanje usluga dnevnog boravka.


Za sticanje zakonskih uslova za početak rada sektora B, neophodno je bilo:


• Donijeti novu Odluku o osnivanju ustanove, u kojoj je sadržano proširenje djelatnosti na osobe sa invaliditetom starije od 27 godina. Odluku o osnivanju je donijela Skupština opštine Nikšić na zasjedanju 18.10.2017. godine.
• Donijeti novi Statut koji je usklađen sa Odlukom o osnivanju. Statut je donešen u novembru 2017. godine, a stupio je na snagu davanjem saglasnoti od strane Skupštine opštine Nikšić, 20.12.2017. godine.
• Uraditi novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u skladu sa proširenjem djelatnosti i potrebama otvaranja novih radnih mjesta u sektoru B. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta je donešen u novembru mjesecu. Saglasnost na njega je dao Predsjednik Opštine 13.11.2017., a stupio je na snagu u zakonskom roku 20.11.2017.
• Ispunjenjem zakonskih uslova objavljen je oglas za popunu radnih mjesta 13.12.2017., a nakon donošenja rješenja o prijemu i protoka roka za žalbe, novi radnici su potpisali ugovore o radu 29.12.2017.


U periodu od 20.01.2018. do 20.03.2018. novozaposleni radnici su morali steći neophodna teorijska i praktična znanja u radu sa osobama sa invaliditetom, od primjene procedura rada u dnevnim centrima, do pružanja prve pomoći.


Uporedo sa izradom pravnih akata, radilo se na pribavljanju atesta neophodnih za tehnički prijem i upotrebu objekta.

Opštinsko takmičenje „Fair play basket“

SRD Specijalna Olimpijada Nikšić, u saradnji sa Specijalnom Olimpijadom Crne Gore i uz finansijsku podršku Ministarstva sporta Crne Gore, 23.03.2018 god realizovala je opštinsko takmičenje “Fair play basket”. Na takmičenju su učestvovali i korisnici Dnevnog centra, koji su ujedno članovi SRD Specijalna Olimpijada Nikšić. Održano takmičenje predstavlja kvalifikacioni turnir na kome su odabrane dvije ekipe (muška i ženska) koje će predstavljati SRD Specijalnu Olimpijadnu Nikšić na državnom takmičenju Specijalne olimpijade Crne Gore.

Obuka Prve pomoći za sektor "B"

U našoj Ustanovi, danas je kadar radno – angažovan za sektor „B“ , prošao sertifikovani program obuke za Prvu pomoć koju je realizovao dr Jovan Utješinović ispred OO Crvenog krsta – Nikšić.

Obuka kadra za sektor "B"

U toku je obuka novog kadra radno angažovanog za sektor “B”. Obuka se realizuje u sektoru “A” gdje se novi kadar u neposrednom radu sa korisnicima upoznaje sa načinom funkcionisanja Ustanove, etičkim kodeksom, procedurama u radu, načinom vođenja dosijea korisnika, planiranjem i realizacijom radno – okupacione terapije i okupacije sportom da bi kvalitetno pripremljeni mogli samostalno otpočeti rad u sektoru B.

Jezik

Traži