Search
Close this search box.

S A O P Š T E NJ E

Upravni odbor JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je na sjednici održanoj dana,16.03.2020.godine upoznat sa činjenicama i okolnostima slučaja povodom kojeg je rad Dnevnog centra u crnogorskim medijima dana, 13.03.2020. godine predstavljen u negativnom kontekstu, te u cilju blagovremenog i istinitog informisanja javnosti, Upravni odbor  izdaje sledeće

 

S A O P Š T E NJ E

 

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić obavlja djelatnost utvrdjenu Statutom i pruža usluge u skladu sa Zakonom o dječijoj i socijalnoj zaštiti, Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i miniimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici, Etičkim kodeksom za zaposlene  u socijalnoj  i dječijoj zaštiti i drugim propisima koji uređuju rad u ovoj oblasti. JU Dnevni centar obavlja djelatnost I pruža usluge na osnovu Licence za rad,što znači da ispunjava sve uslove: normativne, tehničke, kadrovske i druge za obavljanje iste.  

Rad i aktivnosti u Dnevnom centru su, osim Zakonom,  precizirani i Procedurama za rad u Dnevnim centrima, i isti se odvijaju u radu sa korisnicima uz korišćenje  metoda koje su odobrene i preporučene  od strane stručnih lica ne samo iz Crne Gore nego i regiona. Dnevni centar posebnu pažnju posvećuje stalnom unapredjenju kvaliteta pružanja usluga kroz permanentnu edukaciju zaposlenih, o čemu govori sve veći broj njihovih licenci i sertifikata, kao i primjena novih metoda rada koje su rezultat verifikovanih naučnih istraživanja u ovoj oblasti

Sporni slučaj o kojem je javnost na neprihvatljiv način  informisana 13.03.2020. je bio predmet ispitivanja od strane nadležnih državnih organa: Inspekcije socijalne i dječje zaštite kao i Uprave policije i Tužilaštva. Uvidom u raspoloživu dokumentaciju i provjerom svih relevantnih činjenica nadležni državni organi su  utvrdili da ne postoje propusti u radu, te ni ogovornost zaposlenih i odgovornih lica u Dnevnom centru.    

Poštujući važeće propise, a osobito Zakon o zaštiti ličnih podataka, kao i stroge moralne principe kojih se Dnevni centar pridržava u radu sa licima sa invaliditetom i njihovim porodicama, Upravni odbor neće komentarisati infomacije koje su objavljene u crnogorskim medijima, niti iznositi detalje slučaja na koje se odnose.

Upravni odbor posebno cijeni činjenicu da je, zahvaljujući zalaganju i posvećenosti Direktora Dnevnog centra i svih zaposlenih, Dnevni centar tokom desetogodišnjeg rada stekao zavidnu reputaciju u obavljanju svoje djelatnosti, a na zadovoljstvo korisnika usluga, njihovih porodica i društvene zajednice.